Farah Notash

باید از عشق مرد

فرح نوتاش

اکتبر 200 وین

 

 

عشق را هرگز نهایتی نیست

و  راه را پایانی

و من ...

که از کجا ، به راه  پیوستم

و تا به کجا...؟

                   با راه خواهم بود

هجوم بی مها بای هیچ

آنگاه آغاز می شود

که از رفتن باز می مانم

و در برهوت هیچ گم می شوم

                                      گم...

باید با راه ماند و با رفتن

باید از عشق مرد و از رفتن

 

www.farah-notash.com