Farah Notash

سکه انگلیسی

یک رو ملا روی دیگرتروتسکیست

هشدار...تروتسکیسم حربه صهیونیسم انگلیس باهدف انهدام  چپ ایران و سلطه بر طبقه کارگرایران

فرح نوتاش ...بهمن 1392      وحدت چپ

 

موضوع : نشریه مجازی میلیتانت  آورده شده در سایت پیک ایران

میلیتانت در فرهنگ لغات فارسی یافت نمی شود .

ولی در فرهنگ لغات انگلیسی به معنی ستیزه جو ، خشن ، آشوبگر و استفاده از زور آورده شده است.

همانطور که صهیونیست ها با زور وارد فلسطین شده و با خشونت کامل مردم فلسطین را با قتل عام  و نسل کشی ...و سوءاستفاده از تن و جان زندانیان فلسطینی در زندان ها برای آزمایشات فجیع سلاح های شکنجه زندانیان و اعمال انواع تحقیر های اجتمایی و ممانعت از بهره گیری ابتدایی ترین نیازهای انسانی نزدیک به یک قرن آزار داده اند.

محک فلسطین است.

روزی که دولت صهیونیستی اسراییل یک و نیم میلیون کیلو مواد منفجره بر سر مردم غزه خالی می کرد شعبه های فرنگی میلیتانت کوچکترین اعتراضی نکردند . و سکوت اکثر احزاب و سازمان های چپ اروپا تهوع آور بود . آنها درمقابل افرادی که به حمایت از این ملت بی پناه بر می خواستند و به افشای جنایت های دولت اسرائیل  مبادرت

می کردند با ادای کلمه فاشیست ، وابستگی خود را به صهیونیسم اعلان می کردند. حال میلیتانت انگلیسی صهیونیستی با نام انگلیسی به رد تمام  چپ ایران (هرکدام تک تک با نام و یا نشان) برخاسته و جرات به ارزاندام در بین نشریات چپ ایران در پیک ایران یافته است. باید لیست اتحاد چپ را از نو دید ، آیا او  نیز جزو این بیست و پنج گروه است؟ دیگر تروتسکیست ها که بودند . و حزب طوفان به درستی به افشای ماهیت آنان پرداخت. آن چه که مانع پیوستن بعضی از احزاب و افراد به این اتحاد بود همانا ایجاد اساسنامه ای بدون قید سد ها ی    ضد  فاشیست ، ضد صهیونیست و ضد  سرمایه داری بود . و گر نه چرا نام  اتحاد چپ؟ بهره گیری از هر کلمه بدون توجه به هویت و بار معنوی آن واقعا مخرب است. وآوردن این نوع عوامل امپریالیستی انگلیسی که کاملا در سطح جهان شناخته شده به درون این اتحاد واقعا دردناک است. وهمه هم پالکی های آنان در معرفی خود را مارکسیست های انقلابی خوانده و در صدد ایجاد حزب سوپرانقلابی مارکسیستی هستند !

 اگر در جنگ جهانی دوم فاشیسم توانست بیست میلیون جوان بلشویک را به کام مرگ بفرستد، صهیونیسم ، فعالترین بخش امپریالیسم تحت نام تروتسکیسم ، توانست سوسیالیسم و کمونیسم اروپا را اخته کند. با منفعل کردن و طرد کمونیست های واقعی از احزاب و فراهم آوردن مرگ آنان به دلیل افسردگی ، به جانب داری از دولت اسراییل پرداخت. با موضع گیری هایی به نفع امپریالیسم تحت نام کمونیسم و سوسیالیسم توانست بالاترین خدمت را به امپریالیسم ارائه دهد. این گرگ هار، دولت صهیونیستی اسراییل که با انواع تسلیحات اتمی در آرزوی حمله به ایران است در سکوت چپ و حمایت مستقیم راست اروپا  و آمریکا به این مرحله رسیده است. نتیجه این انفعال ناشی از فعال شدن صهیونیسم درون چپ اروپا و سرایت اش به عنوان دیدگاه نوین مارکسیستی به نقاط دیگر جهان است، که جامعه جهانی را امروز رویاروی آغاز برده داری نوین قرار داده است. شعر امضاء ( (signatureبه زبان انگلیسی  علیه  امضاء هایی که در آن زمان برای حمله امریکا اسراییل به ایران توسط رفقای همین حضرات جمع آوری می شد سروده ام در بخش اشعار به انگلیسی. در سایت زیر موجود است.

کسی که بالای سایت اش را  با عکس تروتسکی تزیین می کند و می گوید که تروتسکیست است او با صراحت می گوید که اطاق فکری اش امپریالیسم انگلیس است. در جایی که همه دل سوخته گان طبقه کارگر ایران صحبت از اتحاد و وحدت می کنند ، این نشریه در شماره 68 خود در تحلیل اوضاع ایران کل چپ ایران را نفی می کند و نقش آرام رویارویی کارگران ایران  را با یکد گر می ریزد و برای او سرنگونی منتفی ست.

در عنوانی دیگر دوران نخبه گری را سپری می داند ، چرا که اساسا وابستگان به دول امپریالیسم از نخبگان کشورهای جنوب هموار بیزار بوده اند و آنان را سد راه استیلای خود به کشور های جنوب دیده اند. و با زندانی کردن یا مرگ آنان توسط نوکرانشان اقدام کرده اند و یا باعث فرار آن ها شده اند. فرار مغز ها نه به میل نخبه گان ، که به علت شرایط بس ناگوار و دردناک زندگی نخبه گان در کشورهای تحت سلطه  می باشد. نخبگان مزاحم چاپیدن آنان اند. لذا دوران نخبگان باید هم سپری شود! چنان که همواره سپری بوده است!

نخبه کشی در ایران یکی از مهمترین عوامل عقب ماندگی ایرانیان است. و دولت های دست نشانده که همگی تا به امروز از همان نوع بوده اند، در خدمت به امپریالیسم سنگ تمام گذاشته اند . موجبات زندان ومرگ ویا فرار نخبگان ایران و نخبگان طبقه کارگر را تا توانسته اند فراهم آورده اند.

درعصری که ما در آن زندگی می کنیم ، عصر نت (شبکه) ، بخصوص بیشتر از هر زمان دیگر ما نیاز به نخبه گان داریم. نخبگانی چون جولین آسانژ ، بردلی منینگ و ادوارد اسنودن ، که با ارزش ترین  خدمت ها را با افشای ماهیت امپریالیست ها  به جهان کرده اند.  هر طبقه نخبگان خود را دارد . ممکن است فردی دارای پایگاه طبقاتی اولیه متفاوتی از آن طبقه ای که در خدمت  آن است داشته باشد. مثل مارکس .و این که چپ ایران پایگاه خرده بورژوازی دارد ، اصلا مشگلی نیست . چرا که همین خرده بورژوا بجای وابستگی به نیروهای امپریالیستی ، زندگی خود را خالصانه و تماما هدیه به طبقه محروم کارگر کرد و با قهرمانی های خود اسطوره ها آفرید ند و ستاره های پر تلالو تاریخ مبارزات مردم ایران شدند.

شما نمی توانید عشق مردم ایران را نسبت به قهرمانانش از تمام احزاب و سازمان ها چپ ایران بزدایید.

هرگز امورات ذهنی هیچ طبقه ای بدون نخبگانش پیش نمی رود. جدا کردن طبقه کارگر ایران از نخبگانش، بس وحشتناکتر از اعمال کثیف القاعده در جدا کردن سر مردان  سوریه ای با شمشیر است. چرا که بعد براحتی می توان طبقه کارگر را برده کرد. چنان که هم اکنون در بعضی ممالک تحت سلطه امپریالیسم ، برده کردن کارگران مهاجرمتداول شده است.

اما رویا ، که آن نوبتش نیز سپری شده!

رویا اولین کنش انسان ...در تغییر ، در تکامل ، در اختراع ، در ابداع است . بزرگترین فرق انسان با ماشین همین رویاست.که گویا نوبتش نیز سپری شده است!

چرا که انسان جنوب اجازه ندارد رویای زندگی بهتر را داشته باشد ، نباید رویای برابری و سر افرازی و اتکاء به نفس داشته باشد ! چون نخبگان انگلیسی به اندازه کافی در رویا هستند. و یا شما برای نشان دادن سوپر انقلابی بودن خود و تحمیق کارگران، راحت ترید آن ها را تنها گیر آورده و برده اشان سازید؟!

از بحث ها و در گیری های چپ ها ، میان خود حد اکثر سوء استفاده به نفع امیال میلیتانت یی شده است .

ما در صددیم ملا های انگلیسی را از در بیرون  کنیم و شما از پنجره انگلیسی ها را با ماسک چپ  وارد می کنید! آفرین بر شما !

حال با قیام جامعه هاردی ها ( قدیمی ترین جهودهای مقیم فلسطین که از اول منتقد صهیونیسم و ایجاد دولت توسط آنان و جنگ افروزی آنها بوده اند ) و فلسطینی های درون اسراییل  متحدا علیه دولت اسراییل ، شکل ظاهری فعالیت تروتسکیست ها در  دفاع از صهیونیسم که با عنوان دفاع از جهود بود ، ملزم به حیله های تازه تری خواهد داشت .

وقتی سی و پنج سال پیش بابک زهرایی در ایران دکان تروتسکیستی زد ، بعد از مدت کوتاهی خود به خود در انزوا تخته کرد و رفت. حال این رسوبات مسموم امپریالیستی  را میلیتانت می خواهد به طبقه کارگر ایران تزریق کند .

به خود آییم . تمام تروتسکیست ها را برای همیشه از صفوف خود برانیم و همواره برای نسل تازه نفس  و جوان چپ آنها را افشا کنیم . اگر یک روی سکه انگلیس ملایان باشند ، روی دیگرش حتما تروتسکیست ها هستند.

و هر دو قاتل چپ ایران و جهان .

     www.farah-notash.com                                 left Unity