Farah Notash

به نیروهای مسلح ایران

فرح نوتاش     قدرت زنان  5  خرداد1393

سال 2014 ، مصادف با سال 1393 سال تحولات عظیم در جهان است.

سالی که امپریالیست ها با قدرت تمام در تغییراتی جدی در  موازنۀ جهانی برای بقای خود و نجات از بحران های پیاپی اقتصادی مصمم اند . تحولات اکراین در 2014 ، بعد از بهار عربی 2011 که در واقع بهار آمریکایی بر موج محرومیت های مردم درکشور های عربی بوده است .حال  نه فقط اوج هولناک اقدامات امپریالیسم آمریکا برای تنگ کردن فشار محاصره علیه روسیه است ، بلکه نیز گامی به سوی انفجار های اتمی و پایان زندگی انسان بر کرۀ زمین نیز هست. جدی بودن مسئله تا جایی ست  که وزیر خارجه پیشین آمریکا ، هنری کیسینجرصهیونیست معروف ، توجه و تصور پایان جنگ را زیر نورافکن برده است.

در پس بحران در اوکراین ،1 * هارت لند تئوری* هالفورد مک ایندر انگلیسی متولد اوائل قرن بیستم و 2*شانس دوم  * نظریه  زبیگیف برژینسکی ، تئوریسین کاخ سفید دیده می شود. امپریالیسم  یعنی جنگ ، وهر گاه امپریالیسم از جنگ باز ایستد یعنی که او مرده است. امروز برنامه ریزی اکثر جنگ ها در جهان را امپریالیست آمریکا به عهده دارد .

لذا الزام مبارزه با امپر یالیسم و در رأس همگی شان آمریکا جزو لا ینفک آرمان مبارزین جهان است.

سنگ محک صحت ادعاهای ضد امپریالیسی هر رژیمی ، صداقت او با مردم زحمتکش آن دیار است. اگر فشار از دوش آنان برداشت و به آنان  خدمت کرد ، او حقیقتا ضد امپریالیسم است. و گر نه دروغ گویی است وابسته به جناحی از امپریالیست ها .  رژیم ایران که عامل غرق زحمتکشان ایران در دریای فقر است.   اگر چه ظاهرا ضد آمریکایی است ،  ولی در باطن ارتباط گسست ناپذیر قرن ها با انگلیس دارد . برای تحمیق عوام و سوء استفاد از سرباز مجانی  و غارت بودجه ملی چه ماسکی کارا تر از ماسک ابداعی انگلیس... اسلامیسم.

و بنیاد گرایی وکمر بند سبز به دور زمین * تئوری هنری کوربن فرانسوی نظریه پرداز امپریالیست ها.

همۀ این ها،  با مصیبت درون اکراین از یک منبع * تصرف  تمام  جهان برای معادن اش * با گماردن نوکر و گرفتن باج مدام ( مثل ایران) بیرون می آید. در ادبیات سیاسی امروز استفاده از کلمه مستعمره  بسیارمتداول است. روابط انگلیس با بیت رهبری از شکلی بسیار منظم برخوردار است. و ارباب به هیچ وجهی تمایلی به تعویض آن ندارد .  لذا تعین رهبر آینده نیاز به یک نمایشنامه ظاهری دارد ، که پیس نویسان فراماسیون امپریالیسم انگلیس در آن کاملا متبحراند. طبیعی ست ستارۀ تحمیلی آن مجتبی خواهد بود.

و اما  شما ، تمام نیروهای مسلح در جهان از فرزندان قشر متوسط و یا طبقه زحمتکش اند. همانطوری که هرفرد وظیفه دارد، دین خود را به خانواده و کشورش عطا کند. نسبت به طبقه خود نیز وظایفی دارند.

نیرو های مسلح ممکن است امروز بواسطه ارتقاء درجه از رفاه نسبی بر خوردار باشند ، ولی کودکی و نوجوانی و جوانی چه؟ اهل محل ، فامیل و کل مدرسه ای که در آن درس خواندند چه؟به همۀ آنان پشت خواهند کرد؟اگر چه نیروهای مسلح همواره  ماشین جنگی حاکمیت محسوب می شوند ، و در جهان نیز میلیتاریسم منسوخ است، ولی در تاریخ دیده شده و کاملا متصور است که مردانی با شخصیت از این میان بر خاسته و به نفع مردمان خویش ، پرچم انسان دوستی افراشته باشند، و فرمان حاکمیت را به نفع توده های محروم در جهت منافع زحمتکشان گردانده باشند .

ایران ما مفتخر به داشتن ستاره های تابناکی ، قهرمانانی بی نظیر در تاریخ جهان از میان همین

نیروهای مسلح بوده است. و این بیانگر واقعیتی ست ، که در نیروهای مسلح نیز طرفداران حقوق انسان

زحمتکشان بسیارند. قذافی گر چه بعد ها غرق در تأ ثیرفساد ثروت بی کران ، خود خواهی ، و نزدیکی به امپریالیست ها ، آرمان خود را بر باد داد ، ولی در آغاز محبوب جهانی بود.و رفاهی را که به مردم لیبی عرضه کرد ، مردم لیبی هرگز فراموش نخواهند کرد .

و علت پیروزی ژنرال ال سیسی به نوکران اسلامیست آمریکایی، نه تنها جانبداری از مردم مصر بود بلکه یک پارچگی نیروهای مسلح، در مقابل اسلامیست ها جایی برای فتنۀ تفرقه افکنانه آمریکا باقی نگذاشت.

نیروهای مسلح ایران ، باید بدانند قدرت ملایان در اسلحه ای است که در دست آنان است . و ملایان با تکیه به آنان ، 35 سال به مردم ایران  ظلم کرده اند . و حال وقت بیداری آنان  فرا رسیده است.و وقت دفاع از مردم .

و اما ، ما ... قدرت زنان نیروی ضد امپریالیستی جهان و مخالف فریب و سوۀ استفاده از انسان و طبقه زحمتکش جهان توسط امپریالیست ها و نوکران اسلامیست شان است .

بیایید همه باهم سال 2014 را سال پیروزی انسان بر هیولاهای امپریالیسم آمریکا و انگلیس و نوکران اسلامیست شان گردانیم.

نعلین... عبا... عمامه       محو و نابود با فشار سبابه

           1-     Heart land- Theory, Halford   Mackinder           2-   The  second chance  , Zbigniev      Brezeczinski                         

Womens-power.farah-notash.com