Farah Notash

در امتداد مه

از قاب تن برون

سفر با جان ...

عبور بی جواز

از مرزهای بی حصار

در امتداد مه

با چشمانی باز باز باز

در تپش های وهم انگیز یک هراس

کاشف مغموم رنج های رفته

مغلوب سایۀ نیم روز

در جستجوی تصویری نهان در مه غلیظ

 

فرح نوتاش

تهران    اردیبهشت 1374

         www.farah-notash.com