Farah Notash

در مدار عشق

                                   به یاد قمر

در مدار عشق

شیدا و بی پروا

با شتابی بس فزاینده

و چرخش و چرخش

و پرتابی

          به دور از نقطۀ مرکز

فرودی جاودانه

                   زنده و زیبا

به دشت پر از نور

                    و پراز ستاره یادها و خاطره ها

آه... او از تبار پروانه

از تبار بی تاب پروانه

هراسی نه

            از سوختن

                        فرو افتادن 

                                     و مردن

و آوازش پلی در معنی بودن

در گذار گام ها

                  بتول ونرگس و هاجر

                                           برهنه پا

و آوازش ...

           زنگ بیداری

                         جرس بر کاروان نور  

و آوازش سرمدی نه

بس زمینی...بس زمینی

نان و دارو

            مرهم تک سرفه های

                                      شمس و ستاره و مینو

و آوازش...

               نه لالایی... نه لالایی

نوا و زنگ بیداری

چراغ رهروان راه آزادی

 

فرح نوتاش    تهران مرداد 1378

www.farah-notash.com