Farah Notash

قلب آرش

  سرود برای کودکان

همه به پیش...همه به پیش... ای فرزندان

قرن هاست که فتاده بر زمین ... پرچم علم ایران

تپنده باد درون سینه هایتان... قلب آرش

که بنشانید پرچم علم تان بر فراز عرش

 

به پا به خیز ای فرزند این سرزمین

مده ره به دل ذره ای حسد و کین

میانداز خار در راه دارندۀ مشعلی

میازار جان جلو دار و جویندۀ مشعلی

 

هزاران هزار مشعل تازه افروخته

به از دشت تاریک  ظلمانی و سوخته

به انسان بیاندیش... بر فرعلمت...اوج و عروج

به دانش رهای ز ظلمت...راه  خروج

 

فرح نوتا ش

تهران بهمن 1371

  کتاب  2

www.farah-notash.com