Farah Notash

شور یک آهنگ

طنین صدایش

در هالۀ ترانۀ پر شور ارغوانی

گرمی نگاهش ...در طپش یک گل سرخ

و حرکت تند گام هایش

در هجوم یک شادمانی بزرگ

تحسین شعله های یک عشق

 

کولی ها گرداگردم در رقص

همگی هم آواز

با سرودهای عشق شکفته بر لب ها

در چرخشی عظیم

ترک درۀ غم  به بلندای شادی

 

پروازی بلند

از زنجیر و خاطره ها

تا دور های دور  

تا خلسه در رایحۀ شبوها

و اضطراب یاس زرد

در باغ آرزوهای محال

و بازوان سبز و گشادۀ سروناز پیر

تمام ایستاده

جهش فواره ها با آرزوی ماندن درابدیت اوج

طپش مهربانی

قلبی از شیشه

ادراکی لطیف

از پنجره چشمانش

 

کلماتش پنهان در شور یک آهنگ

 

فرح نوتاش

تهران فروردین 1372

کتاب 2

www.farah-notash.com