Farah Notash

او

دهانش ...

          نیمه باز بود

اما...

        نفسی نداشت

چشمانش باز بود

ولی ...

        نگاهی نداشت

دستم را پیش بردم

اینبار ...

         او نگرفت

                   دیگر حرفی نزد

                                     دیگر نگاهم نکرد

و او... پایان من بود

و....من

آغاز او

 

فرح نوتاش

تهران اردیبهشت1372

Book 2

www.farah –notash.com